دکتری
رشته : مهندسی کامپیوتر
گرایش : هوش مصنوعی
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز
تاریخ اخذ مدرک   -بازگشت