مطالعه آزمایشگاهی استفاده از نانوسیالات مختلف در یک سیستم گرمایشی تهویه مطبوع
مجریان : محمد حاتمی
کارفرما : مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

تاریخ اجرا   1395/9/16بازگشت