آشكارسازي هدف متحرك در تصاوير دوربين متحرك

نام کنفرانس : چهاردهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

زمان برگزاری   1390بازگشت