سنتز و مشخصه¬یابی نانو ذرات TiO2 و هیبرید TiO2-SnO2 جهت کاربرد فتوکاتالیستی
مجریان : صدیقه عباسی
کارفرما : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

تاریخ اجرا   1396بازگشت