کارشناسی
رشته : مهندسی مواد
گرایش : متالورژِی صنعتی
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ اخذ مدرک   1385بازگشت