بررسی توزیع دمایی در پوشش های سد حرارتی متخلخل در هندسه های استوانه ای و ناهمسانگرد به کمک روش المان
نویسندگان : حاتمی، طهری
نام کنفرانس : سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
مکان برگزاری : اسفراین
زمان برگزاری   1396بازگشت