بررسی اثر pH بر روی راندمان حذف فوتوکاتالیستی متیل اورانژ با استفاده از نانو ذرات دی¬اکسید قلع
نویسندگان : صدیقه عباسی- مریم حسن پور
نام کنفرانس : دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته
مکان برگزاری : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
زمان برگزاری   مهر 1395بازگشت