بررسی آزمایشگاهی رابطه صدای اگزوز دیزل و اگزرژی های بازگشت ناپذیر
مجریان : محمد حاتمی
کارفرما : دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ اجرا   1390بازگشت