تأثیر ارتفاع و زاویه حمله بر ضریب فشار سطوح یک ایرفویل در نزدیکی سطح زمین
نویسندگان : گرجی بندپی مفید1، حاتمی محمد2، حسن پور آرمان2، خادم زاده نوید3
نام کنفرانس : اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک
مکان برگزاری : پژوهشکده سازمان صنایع هوایی
زمان برگزاری   1391بازگشت