ساخت و بهبود مشخصات پایداری و اپتیکال نمونه نانوسیال TiO2-آب در ابعاد مختلف قطر نانوذرات
مجریان : محمد حاتمی
کارفرما : Xi’an Jiaotong University, Renewable Energy International Research Center

تاریخ اجرا   1395/8/1بازگشت