کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی شیمی
گرایش : صنایع غذایی
نام دانشگاه محل تحصیل : فردوسی مشهد
تاریخ اخذ مدرک   1389بازگشت