کنترل موتور جریان مستقیم بدون جاروبک ( BLDC) با انتگرال گیری از تفاضل ولتاژ خط، بدون استفاده از حسگرهای موقعیت

نام کنفرانس : پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

زمان برگزاری   1390بازگشت