کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی مواد
گرایش : شناسایی و انتخاب مواد فلزی
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ اخذ مدرک   1387بازگشت