بهبود کیفیت سطح آلومینیم 7075 به کمک فرایند بال برنشینگ
نویسندگان : محمد خوران، حبیب الله صفری، محمد بخشی
نام کنفرانس : کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوریهای پیشرفته
مکان برگزاری : اسفراین
زمان برگزاری   1394بازگشت