جمال صادقی
عنوان پروژه : مطالعه پارامترهای جریانی نفت خام پس از اختلاط با نانو ذرات اکسید مولیبدن در یک خط لوله


سال ورود   00بازگشت