بررسی تغییرات سینتیک واکنش تجزیه آلاینده با استفاده از نانولوله‌های کربنی اصلاح شده با نانوذرات اکسید روی، تأثیر میزان نانوذرات
نام ژورنال : lمجله مهندسی بهداشت محیط
نویسندگان : صدیقه عباسی
شماره : (2) 5
سال   1396بازگشت