کارشناسی
رشته : مهندسی برق
گرایش : قدرت
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
تاریخ اخذ مدرک   1383بازگشت