بررسی تاثیرات ماشین کاری سرعت بالا تحت هوای مبرد بر نیروهای برشی شعاعی و مماسی آلیاژ تیتانیوم
نام ژورنال : فصلنامه علمی – تخصصی مهندسی مکانیک و نوآوری در فناوری
نویسندگان : حبیب اله صفری، محمد حاتمی و محمد خوران
شماره : سال دوم، شماره اول
سال   1395بازگشت