طراحی تجهیزات مکانیکی با رویکرد استقلال معلولین در انتقال از ویلچر به خودروی شخصی
نویسندگان : حبیب اله صفری، مسعود حقیقی رهورد، حمیدرضا سلیمی و مجتبی علییاری
نام کنفرانس : کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوریهای پیشرفته
مکان برگزاری : اسفراین
زمان برگزاری   1395بازگشت