شناور بدون سر نشین هوشمند و کنترل از راه دور

نام کنفرانس : کنفرانس ملی دستاورد های نوین در برق و کامپیوتر

زمان برگزاری   1394بازگشت