رهگيري اهداف با استفاده از فيلتركالمن توسعه يافته در تصاوير ویدئویی

نام کنفرانس : سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

زمان برگزاری   1390بازگشت