بررسی روش های خنک کاری وروا نکاری پیشرفته درفرآیند ماشینکاری
نویسندگان : حبیب‌الله صفری
نام کنفرانس : چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مکان برگزاری : دانشگاه صنعتی اراک،ایران
زمان برگزاری   1396بازگشت