دکترای تخصصی
رشته : مهندسی مکانیک
گرایش : تبدیل انرِژی
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی بابل
تاریخ اخذ مدرک   1394



بازگشت