فرصت مطالعاتی
رشته : مهندسی مکانیک
گرایش : تکنولوِژی احتراق
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی آیندهوون کشور هلند
تاریخ اخذ مدرک   1393بازگشت