کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی برق
گرایش : الکترونیک
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه حکیم سبزواری
تاریخ اخذ مدرک   1392بازگشت