ساخت نمونه آزمایشگاهی مبدل گردابه ساز اگزوز دیزل جهت بازیافت اگزرژی اتلافی
مجریان : محمد حاتمی
کارفرما : دانشگاه صنعتی بابل

تاریخ اجرا   1392/8/1بازگشت