کارشناسی
رشته : مهندسی مکانیک
گرایش : سیالات
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ اخذ مدرک   1388بازگشت