پسادکتری
رشته : مهندسی مکانیک
گرایش : انرِژی های تجدیدپذیر
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیان جیائوتنگ کشور چین
تاریخ اخذ مدرک   1395بازگشت