فعالیت فتوکاتالیستی هیبرید حاوی نانوذرات ZnO و SnO2 در تجزیه متیل اورانژ
نویسندگان : اعظم قادری ، صدیقه عباسی ، فرشاد فرهبد
نام کنفرانس : اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته
مکان برگزاری : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
زمان برگزاری   مهر 1394بازگشت