بررسی تاثیرات ماشینکاری سرعت بالا تحت هوای مبرد بر نیروهای برشی شعاعی و مماسی آلیاژ تیتانیوم
نویسندگان : صفری، حاتمی، خوران
نام کنفرانس : دومین کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته
مکان برگزاری : اسفراین
زمان برگزاری   1395بازگشت