ساخت نمونه آزمایشگاهی تیغه بهینه شده هدایت کننده جریان ورودی توربوشارژر
مجریان : محمد حاتمی
کارفرما : Progress Industry Company, Eindhoven University of Technology, Netherlands

تاریخ اجرا   1393/8/1بازگشت