• وظایف و اختیارات
  وظایف و اختیارات حوزه ریاست و روابط عمومی به قرار زیر می باشد :


  1)ايجاد ارتباط اداري بين رياست دانشگاه و واحدهاي متبوع اعم از شفاهي، كتبي و پيگيري آن‌ها؛

  2)نظارت بر تهيۀ پيش‌نويس و صدور نامه‌هاي متضمن نظرات و دستورات رئيس دانشگاه به واحدهاي مختلف؛

   
  3)نظارت بر تهيۀ پيش‌نويس و ثبت و ارسال نامه‌ها، دستورها، بخشنامه‌ها، دعوتنامه‌هاي صادره و آئین‌نامه‌ها؛
   
  4)نظارت بر اجراي دستورات رئيس دانشگاه، ابلاغ دستورات صادره رئيس دانشگاه به افراد، مؤسسات و واحدهاي تابعه؛
   
  5)پاسخگویی و رسيدگي به مشكلات ارباب رجوع واحدهاي مختلف دانشگاه؛
   
  6)نظارت بر تنظيم برنامه‌هاي کاري و ملاقات رئيس دانشگاه، دعوت افراد به منظور تشكيل جلسات و کميسيون‌ها و نشست‌ها؛
   
  7)نظارت بر تنظيم صورت‌جلسات حوزۀ رياست و ابلاغ آن‌ها به واحدهاي ذي‌ربط و پيگيري مصوبات جلسات مذکور؛
   
  8)نظارت بر انجام امور اداري و اجرائی هيئت‌ها و شوراي دانشگاه، کميسيون‌هاي مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آن‌ها به  واحدهاي  ذيربط؛
   
  9)نظارت بر مكاتبات، تهيۀ دستور جلسه، تدوين و تنظيم مصوبات هيئت امنای دانشگاه؛
   
  10)آماده‌سازی جلسات هیئت رئیسه و شورای دانشگاه؛
   
  11)نظارت بر تنظیم و انتشار اطلاعات و آمار و مصوبات جلسات هیئت امنا، هیئت رئیسه و شورای دانشگاه در قالب کتاب‌های  سیاسی دانشگاه و سایر کتابچه‌ها (اعضای هیئت علمی و
  رشته‌های موجود)؛

   
  12)نظارت و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان ریاست دانشگاه و مدیریت‌هایی که مستقیماً زیر نظر رئیس فعالیت می‌کنند و هماهنگی برفعالیت‌های آنها؛
   
  13)نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت رئیسه از طرف رئیس دانشگاه؛
   
  14)نظارت بر تهیه پیش‌نویس احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه و نظارت بر آغاز و اتمام مدت مدیریت‌های دانشگاه
   
  15)ارائۀ مشورت‌های لازم به رئیس دانشگاه در زمینه‌های مختلف.
 • حوزه ریاست و روابط عمومی
          


  نام و نام خانوادگی : مجید میرزایی


  تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی:۲۱۳