• حوزه ریاست و روابط عمومی

  نام و نام خانوادگی : مجید میرزایی

  تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی:۲۱۳


  وظایف  حوزۀ رياست و روابط عمومی:


  -  ايجاد ارتباط اداري بين رياست دانشگاه و واحدهاي متبوع اعم از شفاهي، كتبي و پيگيري آن‌ها؛
  -  نظارت بر تهيۀ پيش‌نويس و صدور نامه‌هاي متضمن نظرات و دستورات رئيس دانشگاه به واحدهاي مختلف؛
  -  نظارت بر تهيۀ پيش‌نويس و ثبت و ارسال نامه‌ها، دستورها، بخشنامه‌ها، دعوتنامه‌هاي صادره و آئین‌نامه‌ها؛
  -  نظارت بر اجراي دستورات رئيس دانشگاه، ابلاغ دستورات صادره رئيس دانشگاه به افراد، مؤسسات و واحدهاي تابعه؛
  -  پاسخگویی و رسيدگي به مشكلات ارباب رجوع واحدهاي مختلف دانشگاه؛
  -  نظارت بر تنظيم برنامه‌هاي کاري و ملاقات رئيس دانشگاه، دعوت افراد به منظور تشكيل جلسات و کميسيون‌ها و نشست‌ها؛
  -  نظارت بر تنظيم صورت‌جلسات حوزۀ رياست و ابلاغ آن‌ها به واحدهاي ذي‌ربط و پيگيري مصوبات جلسات مذکور؛
  -  نظارت بر انجام امور اداري و اجرائی هيئت‌ها و شوراي دانشگاه، کميسيون‌هاي مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آن‌ها به  واحدهاي  
   ذي‌ربط؛
  -  نظارت بر مكاتبات، تهيۀ دستور جلسه، تدوين و تنظيم مصوبات هيئت امنای دانشگاه؛
  آماده‌سازی جلسات هیئت رئیسه و شورای دانشگاه؛
  -  نظارت بر تنظیم و انتشار اطلاعات و آمار و مصوبات جلسات هیئت امنا، هیئت رئیسه و شورای دانشگاه در قالب کتاب‌های  سیاسی
   دانشگاه و سایر کتابچه‌ها (اعضای هیئت علمی و رشته‌های موجود)؛
  -  نظارت و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان ریاست دانشگاه و مدیریت‌هایی که مستقیماً زیر نظر رئیس فعالیت می‌کنند و هماهنگی بر
   فعالیت‌های آنها؛
  -  نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت رئیسه از طرف رئیس دانشگاه؛
  -  نظارت بر تهیه پیش‌نویس احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه و نظارت بر آغاز و اتمام مدت مدیریت‌های دانشگاه؛
  -  ارائۀ مشورت‌های لازم به رئیس دانشگاه در زمینه‌های مختلف.