• وظایف و اختیارات
  شرح برخی از اختیارات و وظایف:

  1) انجام کلیه امور مالی دانشگاه و اعمال نظارت برحسن اجرای آن طبق قوانین و مقررات مربوط .

  2) دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه .

  3) پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و انجام کلیه امور مربوط به مطالبات مالی دانشگاه .

  4) رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات .

  5) همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه با مدیریت بودجه و تشکیلات .

  6) رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی .

  7) نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به امور مالی تفویض شده به حوزه معاونت دانشجویی .

  8) نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن .

  9) تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذی ربط .

  10) تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها .

  11) انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .   

 • معرفی مدیریت
          
   
   
  نام  و نام خانوادگي:  مصطفی عابدی

  سمت: مدیر امور مالی

  تحصیلات : دکتری ریاضی

  تلفن : 05837266531 داخلی 207
   
   

 • کارکنان
  سمت: رئیس اداره دریافت و پرداخت 
  نام و نام خانوادگی: محمد جواد عفتی
  تلفن : 05837266531 داخلی 209   

  سمت: رئیس اداره حقوق 
  نام و نام خانوادگی: اسماعیل گیلاسی
  تلفن : 05837266531 داخلی 208