ایمان عباسپور کازرونی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
برق هیات علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : برق
زمینه پژوهش : برق
آخرین محل تحصیل : دکتری
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : abaspoor@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است