معصومه کرامتی
  • General Information
  • Studdies
Research Activities
  • Journal
  • Books
  • Research projects
Students
  • Masters
lessons
  • اخلاق و تربیت اسلامی
  • دانش خانواده و جمعیت
  • مهارتهای زندگی دانشجویی
  • آیین زندگی(کاربردی)
دکتری تربیت اسلامی سرپرست نظارت و ارزیابی
Department : -
Group : Mechanic
Research areas : تربیت اسلامی، مشاوره، روانشناسی
Last education place : تربیت مدرس
Tel : 05837266530
Email : keramati@esfarayen.ac.ir
Website : -
RowGradeDate of GraduationfieldTendencyName university of education site 
1دکتری1390تربیت اسلامیتریبت اسلامیتربیت مدرس Description
RowArticle TitleYearName JournalWritersNumber 
1رابطه عزت¬نفس و تاب¬آوری با مولفه های خود¬پنداره بدنی دانش‌آموزان دارای ناتوانی2016کودکان استثناییکرامتی- پاینده فر  Description
2Studying the Relationship between religious orientationand Vitality and Mental Health of Male and Female Prisoners2016Health Education & Health Promotionمعصومه کرامتی- سیدعقیل نسیمی  Description
3A survey of relationship between Islamic tolerance of managers and organizational health2014International Journal of Management, Accounting and eonomicsحسین جلیلوند-معصومه کرامتی- حسن نودهی-حسن باقری نیا-  Description
4بررسی رابطه میان مهندسی فرهنگی و سند چشم انداز 14041390شورایعالی انقلاب فرهنگیمیرزمانی- ذوالفقاری  Description
5تأثیر آموزش راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی بیماران معتاد تحت درمان1395سلامت اجتماعی و اعتیاد   Description
6واکاوی سبک زندگی دینی در اندیشه سیاسی امام رضا(ع)1392حدیث اندیشهکرامتی-سیدعقیل نسیمی  Description
7تهاجم فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری-سیاست راهکار و متولیان1394پژوهشهای فرهنگیکرامتی-سیدعقیل نسیمی  Description
There is no data to display
RowThe book's titlepublication datePublications 
1حج در اندیشه سیاسی اجتماعی مقام معظم رهبری1393موسسه فرهنگی هنری مشعر Description
RowProject TitleEffective DateAnchorsEmployer 
1سند پنجساله مجتمع آموزش عالی اسفراین1393سیدرضا ساداتی فرمجتمع آموزش عالی اسفراین Description
2نقشه مهندسی فرهنگی کشور1392دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگیطرح ملی-دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی Description
RowName & FamilyEntering yearProject Title 
1لادن رشیدمقدم1395بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهزیستی ذهنی و سلامت عمومی نوجوانان دختر تحت سرپرستی بهزیستی اسفراین Description
2رضا علیزاده1394رابطه بین محبوبیت ، ترتیب تولدوجنسیت در دانش آموزان دبيرستانهاي شبانه روزي شهرستان شيروان سال تحصيلي 94-93 Description
3صغری شکاریان1393بررسي اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظريه انتخاب بر افزایش خودكارآمدي دردانش آموزان دختر مقطع متوسطه Description
4مجید زهره ئی1393بررسی رابطه بین عاطفه مثبت و منفی و سلامت روان با سبک اسنادی دانش آموزان دبیرستانی دوره دوم شهرستان قوچان Description
There is no data to display
Syllabus
There is no data to display
Reference
There is no data to display
Exercises
There is no data to display
Announcements
There is no data to display
Syllabus
There is no data to display
Reference
There is no data to display
Exercises
There is no data to display
Announcements
There is no data to display
Syllabus
There is no data to display
Reference
There is no data to display
Exercises
There is no data to display
Announcements
There is no data to display
Syllabus
There is no data to display
Reference
There is no data to display
Exercises
There is no data to display
Announcements
There is no data to display