• رقیه خالقیان مقدم تحصیلات : شیمی کاربردی
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : نانومواد و پیل های سوختی
  پست الکترونیک : r_khaleghianm@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  زهرا جمیلی شیروان تحصیلات : دكتري تخصصي مهندسي مواد
  سمت : عضو هیات علمی گروه مواد
  زمینه پژوهش : مواد آمورف توده ای، جوشکاری، عملیات حرارتی، بررسی سینتیک تحولات فازی
  پست الکترونیک : jamili@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  مصطفی طهری تحصیلات : مواد
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : مواد
  پست الکترونیک : fa.tahari@gmail.com
  تلفن : 05837266530
  میثاق قمری تحصیلات : دکترای تخصصی
  سمت : هیات علمی-استادیار
  زمینه پژوهش : نانو مواد سرامیکی و هیبریدی
  پست الکترونیک : ghamari_iust@yahoo.com
  تلفن : 05837266530
  ابوالفضل جمعه گیان تحصیلات : دکترای مهندسی شیمی
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : فرآیندهای غشایی، جداسازی گاز
  پست الکترونیک : abolfazl.jomekian@gmail.com
  تلفن : 058-37266531
  بهگام رحمانی وحید تحصیلات : دکتری مهندسی شیمی
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : نانوکاتالیست، طراحی راکتور و واکنش ها، محیط زیست، سوخت های سبز، تصفیه آب و پساب
  پست الکترونیک : behgam@esfarayen.ac.ir , behgam.rahmanivahid@gamil.com
  تلفن : 33 - 05837266531 (داخلی 284)
  جواد اسماعیل زاده تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی مواد
  سمت : هیات علمی گروه مهندسی مواد
  زمینه پژوهش : بیومتریال، نانوفناوری
  پست الکترونیک : esmaeilzadehj@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266531-داخلی 281
  حامد نایب زاده تحصیلات : دکتری
  سمت : هیئت علمی مهندسی شیمی
  زمینه پژوهش : کاتالیست، انرژی، محیط زیست
  پست الکترونیک : h.nayebzadeh@esfarayen.ac.ir; h.nayebzadeh@yahoo.com
  تلفن : 058-37266531
  صدیقه عباسی تحصیلات : مهندسی شیمی
  سمت : هیات علمی (دانشیار)
  زمینه پژوهش : نانوتکنولوژی
  پست الکترونیک : s.abbasi@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  غلامرضا حیدری تحصیلات : دکتری
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : مهندسی سطح و خوردگی (آبکاری الکتریکی، فتوالکتروشیمی، فتوکاتالیست، خوردگی)
  پست الکترونیک : g.heidari@aut.ac.ir
  تلفن : 05837266530-268
  فاطمه سعیدپور تحصیلات : دکترای تخصصی مهندسی مواد
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : کامپوزیتهای زمینه فلزی، پیل های سوختی اکسید جامد و مهندسی سطح
  پست الکترونیک : f.saeidpour@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  محدثه نظری تحصیلات : دکترا
  سمت : هیئت علمی
  زمینه پژوهش : ترموسینتیک و کاتالیست، فرآیندهای گازی
  پست الکترونیک : M.nazari@esfarayen.ac.ir;Mohadeseh.nazari@gmail.com
  تلفن : 05837266531-257
  مرتضی حاجی زاده تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی مواد و متالورژی
  سمت : عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد
  زمینه پژوهش : نانو مواد، مهندسی سطح
  پست الکترونیک : Hajizadeh@esfarayen.ac.ir
  تلفن : ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱ داخلی ۲۷۰
  مهری السادات اکرامی کاخکی تحصیلات : شیمی کاربردی
  سمت : عضو هیئت علمی (دانشیار)
  زمینه پژوهش : نانوکاتالیست ها، پیل های سوختی، سنتز نانو مواد
  پست الکترونیک : ekrami@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530