• آزمایشگاه مرکزی

   
  شرح وظایف ریاست آزمایشگاه مرکزی
   
  1) اداره آزمایشگاه مرکزی و نظارت بر امور محوله به کارشناسان
   
  2) ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی کار در آزمایشگاه مرکزی
   
  3) کنترل و بروزرسانی پروفایل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در سامانه شاعا
   
  4) ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و بخش های مختلف آزمایشگاه و تلاش در رفع نواقص و مشکلات مربوطه
   
  5) برقراری ارتباط موثر با کارکنان آزمایشگاه وگروه های دریافت کننده خدمات و بررسی میزان رضایتمندی آنان با نظرسنجی و رسیدگی به شکایات مرتبط
   
  6) نظارت بر رعایت و اجرای اصول مستندسازی در آزمایشگاه شامل تدوین مدارک و نگهداری سوابق
   
  7) پیشنهاد بکارگیری و تعدیل کارکنان، تعیین وظایف و مزایای مربوط در حدود بودجه مصوب و مقررات
   
  8) امضای اسناد مالی مرتبط با خرید تجهیزات آزمایشگاه از محل بودجه سالیانه و درآمد های اختصاصی آزمایشگاه با هماهنگی شورای پژوهش دانشگاه
   
  9) ارائه فصلی گزارش مالی و آمار عملکرد و نحوه هزینه کرد اعتبارات (مواد مصرفی) به شورای پژوهش دانشگاه
   
  10) همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی با اساتید و دانشجویان دانشگاه
   
  11) تهیه و تنظیم پیش نویس دستور کارها، فرم ها و آیین نامه های مرتبط با آزمایشگاه مرکزی برای پیشنهاد به شورای پژوهش دانشگاه
   
  12) پیشنهاد پرداخت درآمد مشخصی از آزمایشگاه به کارشناسان دستگاه ها بر اساس کارایی و تعهد کاری، به شورای پژوهش دانشگاه
   
  13) پیشنهاد توسعه فعالیت های آزمایشگاه مرکزی به شورای پژوهش دانشگاه
   
  14) جمع آوری نیاز های تجهیزات بر اساس نظر کارشناسان و ارائه آن به شورای پژوهش جهت تصویب
   
  15) تهیه بانک اطلاعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی
   
  16) همکاری مستمر با دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
   
  17) نظارت بر امور تعمیر و نگهداری تجهیزات
   
  18) ابلاغ و پیگیری مصوبات جلسه شورای پژوهش دانشگاه
   
  19) ارسال گزارش سالیانه به مدیریت و معاونت پژوهشی دانشگاه
   
 • کارشناس آزمایشگاه مرکزی

  سمت : سرپرست آزمایشگاه مرکزی

  تلفن: 05837266531  داخلی: 239