• کارگاه ها و آزمایشگاه ها

  آزمایشگاه های دانشکده مکانیک و عمران   کارگاه های دانشکده مکانیک و عمران :


   
  • کارگاه جوشکاری
   
  • کارگاه عمومی
   
  • کارگاه ریخته گری
   
  • کارگاه کارگاه عملیات حرارتی
   
  • کارگاه یونیورسال 1
   
  • کارگاه یونیورسال 2
   
  • کارگاه کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی
   
  • کارگاه فلزکاری
   
  • کارگاه کارگاه اتومکانیک
   
  • کارگاه جوش و ورق کاری
   
  • کارگاه یونیورسال3
   
  • کارگاه قید و بند