برخی از وظایف و اختیارات واحد کارگزینی به شرح زیر می باشد : 


۱- پیگیری و اقدام درخصوص جذب مشمول وظیفه برابر قوانین و مقررات مربوطه .

۲- پیگیری و انجام امور حضور و غیاب و مرخصی کارکنان و کنترل به روز آن .
 
۳- پیگیری و انجام امور ارزشیابی سالانه کارکنان .

۴- انجام امور نقل و انتقالات داخلی کارکنان (صدور ابلاغ داخلی و جابجایی و تغییرات لازم در مرکز هزینه و مزایای ناشی از آن ) .

۵- پیگیری و انجام امورمربوطه به انتصابات و ارتقای گروه کارکنان .

۶- انجام امور بازنشستگی کارکنان .

۷- پیگیری و انجام امور تشکیلات و استخدام کارکنان .

۸- پیگیری و انجام بموقع برقراری حقوق و مزایای کارکنان پس از ابلاغ افزایش ضریب و سنوات و … .

۹- انجام سایر امور مرتبط از قبیل استعلام از مراجع ذیصلاح درخصوص تاییدیه تحصیلی واصالت گواهینامه عدم سوء پیشینه و … .
 
۱۰-پیگیری امور تخلفات اداری کارکنان .