بازدید جناب آقای یزدانی از اعضای هیات محترم نظارت و ارزیابی استان از واحد مالی

                                             
 
برگزاری جلسه تحویل اموال توسط امین اموال سابق آقای مهدیان فر به آقای رامشک

 بازدید آقایان حاتمی و ذوالفقاری مسولین اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی (اداره اموال)

از مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین با همراهی مدیریت مالی دانشگاه
جلسه آموزشی نرم افزار اموال و انبار همکاران حوزه مالی