برخی از وظايف امور اداری و پشتيبانی :

1) اجرای سياست ها و خط مشی های دانشگاه در زمينه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتيبانی .

2) نظارت بر حسن انجام فعاليتهای واحدهای تابعه .

3) ايجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کليه پرسنل مجتمع .

4) پيش بينی ترفيع و تغيير گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط .

5) همکاری با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تاسيسات .

6) شرکت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلی کارکنان .

7) نظارت در انجام کليه امور خدماتی مجتمع و ارائه آن به واحد های مختلف .

8) انجام امور مربوط به قراردادهای مجتمع با هماهنگی مسئولين ذيربط .

9) تهيه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور .

10) برنامه ريزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی مجتمع .

11) نظارت بر اجرای صحيح مقررات استخدامی و ارائه راهنمای های لازم .

12) مشارکت در جلسات و کميسيونهای مختلف و اظهارنظر و ارائه پيشنهادات لازم .

13) رسيدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصميمات لازم .

14) نظارت بر امر ارزشيابی واحد های تابعه .