وظايف مدير آموزشي دانشگاه
 
1- نظارت بر اجراي آيين نامه ها و مصوبه هاي شوراي آموزشي دانشگاه و ابلاغيه هاي كميسيون موارد خاص

2- بررسي مستمر فرآيندهاي اجرايي خدمات آموزشي و پيشنهاد شيوه هاي مناسب

3- تهيه و تدوين شيوه نامه ها و طرح هاي آموزشي و ارائه آن ها به شوراي آموزشي دانشگاه

4- بهره گيري از شيوه هاي مناسب جهت ارتقاي كيفي خدمات آموزشي

5- نظارت بر روند فعاليت هاي طراحي و راه اندازي سيستم جامع اتوماسيون آموزشي دانشگاه

6- تشكيل پرونده و ثبت نام پذيرفته شدگان مطابق با آئين نامه و شيوه نامه هاي آموزشي

7- كنترل سنوات تحصيلي دانشجويان

8- تهيه گزارش هاي كارشناسي پرونده هاي دانشجويان

9- نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلي

10- صدور انواع گواهي هاي تحصيلي براي دانش آموختگان

11- نظارت بر عملكرد فعاليت هاي آموزشي دانشجويان

12- امور مربوط به دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان)

13- امور مربوط به دانشجويان غيرايراني

14- مشاركت در برگزاري جشن دانش آموختگان و جشن آغاز سال تحصيلي

15- ارائه گزارش هاي آماري و تدوين گزارش عملكرد سالانه از فعاليت هاي آموزشي دانشگاه

16- ارائه مشاوره و اطلاع رساني به دانشجويان در زمينه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي

17- افزايش مهارت هاي شغلي كاركنان با مشاركت دادن آنان در دوره هاي آموزشي كوتاه