برخی از اختیارات و وظایف:

1) اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه .

2) ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین شده .

3) تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه .

4) ارزیابی کارگروه ها، دانشکده ها و واحد های زیرمجموعه دانشگاه .

5) همکاری با گروه های اعزامی نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .