نام و نام خانوداگی :
مهندس رضاعباسی قلعه نو


سمت : مدیر واحد انفورماتیک


رشته تحصیلی:  مهندسی فناوری اطلاعات

تلفن :  05837266531 داخلی : 254