وظایف و اختیارات معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع به قرار زیر می باشد :
 
۱)    همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوطه و واحدهای ستادی دانشگاه .

۲)    رسیدگی به هدفهای اجرائی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف .

۳)    اجرای فعالیتها و برنامه های اداری و مالی و گزارشهای لازم به ریاست دانشگاه .

۴)    نظارت بر امور استخدامی دانشگاه طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه .

۵)    نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه و ارسال آن به سازمانهای ذیربط جهت تصویب .

۶)    وصول دریافت درآمدهای مردمی در چارچوب مقررات .

۷)    نظارت بر خرید کلیه لوازم مصرفی دانشگاه .

۸)    نظارت  بر کلیه دریافت و پرداختهای دانشگاه .

۹)    ایجاد هماهنگی بین واحدهای دانشگاه .

۱۰)  شرکت در شوراها و کمیسیونها – جلسات مختلف و اظهار نظر در مورد مسائل اداری و مالی .

۱۱)  تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات .

۱۲)  برنامه ریزی و انجام آموزش قبل  وضمن خدمت کارکنان .

۱۳)  تهیه و تدارک کلیه مایجتاج دانشگاه .

۱۴)  شرکت در جلسات شورای دانشگاه جهت اتخاذ تصمیمات لازم .

۱۵)  نظارت بر کلیه امور خدماتی دانشگاه .