سمت : کارشناس تربیت بدنی                                                    سمت : مسئول صندوق رفاه- تغذیه

تلفن : 05837266531  داخلی : 225                                          تلفن : 05837266531  داخلی: 225