وظایف و اختیارات این دبیرخانه عبارتند از: 

1)  شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی .

2)  انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه  .

3)  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی  .

4)  ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مركزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم .

5)  برگزاری جلسات هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه .

6)  اجرای مصوبات هیات اجرایی جذب دانشگاه .

7)  انجام مکاتبات با مرکز جذب و نظارت ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) .

8)  پاسخگویی به متقاضیان و معترضین نتایج جذب هیأت علمی .