سمت: کارشناس پذیرش و کمیسیون موارد خاص                                               سمت: کارشناس انتشارات،کارگاه های آموزشی

تلفن : ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱ داخلی : ۲۳۵                                                          تلفن : ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱ داخلی : ۲۳۵