وظایف و اختیارات این معاونت به شرح ذیل می باشد:

1) ايجاد شرايط مطلوب براي تجاري سازي ونتايج پژوهشي .

2) برقراري وتوسعه ارتباط سازنده دانشگاه بامراكز،انجمن هاوسازمان هاي علمي، فرهنگي، وپژوهشي .

3) تقويت و نهادينه كردن همكاري هاي بين المللي در حوزه ي پژوهش ، تجاري سازي و كارآفريني .

4) نظارت بر اجرای برنامه خدمات رفاهی و فعاليتهای غير آموزشی و فوق برنامه دانشجويان .

5) توسعه و تعميم رشته‏ های مختلف ورزشی در دانشگاه و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه .

6) نظارت در برقراری جلسات گفت و شنود بين استادان و دانشجويان .

7) نظارت بر تهيه مسکن و کار برای دانشجويان متقاضی .

8) تهيه وسايل تشويق ورزشکاران ممتاز و نظارت در برگزاری مسابقات ورزشی .

9) نظارت بر انجام امور مربوط به مشاوره راهنمايی دانشجويان در زمينه‏ های تحصيلی، شغلی، و شخصی .

10) نظارت بر فعاليتهای فرهنگی، سياسی، و اجتماعی دانشجويان .

11) برنامه‏ ريزی جهت گسترش ارزشهای اسلامی و انقلابی در کليه سطوح دانشگاهی .

12) گسترش روابط ميان اعضای هيأت علمی و کارکنان و دانشجويان .
  •