آزمایشگاه های دانشکده مکانیک و عمران کارگاه های دانشکده مکانیک و عمران :


 
 • کارگاه جوشکاری
 
 • کارگاه عمومی
 
 • کارگاه ریخته گری
 
 • کارگاه کارگاه عملیات حرارتی
 
 • کارگاه یونیورسال 1
 
 • کارگاه یونیورسال 2
 
 • کارگاه کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی
 
 • کارگاه فلزکاری
 
 • کارگاه کارگاه اتومکانیک
 
 • کارگاه جوش و ورق کاری
 
 • کارگاه یونیورسال3
 
 • کارگاه قید و بند